O nás

Wolf & Linden je advokátska kancelária zapísaná v zozname spoločností s ručením obmedzeným vedenom Slovenskou advokátskou komorou, poskytujúca domácim a zahraničným klientom komplexné právne služby v jednotlivých oblastiach práva.

Wolf & Linden

Prečo robíme čo robíme ?

Cieľom partnerov a advokátov spolupracujúcich s advokátskou kanceláriou Wolf&Linden je poskytovanie komplexného portfólia právnych služieb, ktoré umožňujú v čo najväčšej miere naplniť požiadavky, potreby a očakávania moderného klienta 21. storočia. Kedže len kvalita a efektivita poskytovaných právnych služieb môžu byť zárukou úspechu klienta a garanciou jeho spokojnosti, základným predpokladom pre splnenie nami zadefinovaného cieľa bolo vytvorenie tímu ľudí s odbornými znalosťami. profesijnými skúsenosťami a dlhoročnou praxou. Členovia tohto tímu kontinuálne zvyšujú svoje vzdelanie a získavajú ták ďalšie predpoklady potrebné na poskytovanie komplexného právneho poradenstva vo všetkých oblastiach práva. Pôsobia v ňom tiež odborníci s dlhoročnou praxou v oblasti vysokoškolského vzdelávania na slovenských právnických fakultách.

Odborné znalosti, profesijné skúsenosti a všeobecný prehľad o spoločenskom dianí sú kľúčom k nášmu vzájomnému úspechu.

Naše skúsenosti

Oblasti Praxe

Rozsah poskytovania právnych služieb je spätý s poslaním advokátskej kancelárie Wolf & Linden, a preto závisí od potrieb našich klientov. Advokátska kancelária Wolf & Linden poskytuje svojim klientom právne služby najmä v nasledovných oblastiach práva:

Ústavné právo

právne analýzy, poradenstvo pri porušení základných práv a slobôd, sťažnosť na Ústavný súd Slovenskej republiky a zastupovanie pred ním

Naše služby

Európske právo

zastupovanie klientov pred Európskym súdom pre ľudské práva, zastupovanie klientov pred Súdnym dvorom Európskej únie

Naše služby

Obchodné právo

právo obchodných spoločností, konkurz a reštrukturalizácia, fúzie a akvizície, nekalá súťaž, právo cenných papierov, zmenkové právo, právo hospodárskej súťaže

Naše služby

Občianske právo

vecné, záväzkové, dedičské a pracovné právo, právo nehnuteľností

Naše služby

Trestné právo

obhajoba klientov v trestnom konaní: zastúpenie obvineného klienta, zastúpenie klienta poškodeného

Naše služby

Právo duševného vlastníctva

autorské právo, ochranné známky, dizajny, patenty, vynálezy

Naše služby

Správne právo

spotrebiteľské a enviromentálne právo, právo v oblasti energetiky, stavebné právo, živnostenské právo

Naše služby

Finančné a daňové právo

konzultačná činnosť v oblasti účtovníctva

Naše služby

POSKYTOVANÉ PRÁVNE SLUŽBY

Prvoradým cieľom advokátskej kancelárie Wolf & Linden je šetrenie času a minimalizácia nákladov našich klientov. Jeho splnenie závisí od správne zvoleného postupu a výberu vhodného spôsobu ochrany záujmov našich klientov hned' na začiatku poskytovania právnej služby. Advokátska kancelária Wolf & Linden poskytuje najmä nasledovné právne služby:

právne poradenstvo

príprava a pripomienkovanie zmlúv

zastupovanie klientov v konaniach pred súdnymi a správnymi orgánmi Slovenskej republiky

vrátane zastupovania klientov v konaniach pred Slovenskou obchodnou inšpekciou

mimosúdne riešenie sporov

príprava právnych stanovísk

príprava analýz právnych predpisov

Obhajoba klientov v trestnom konaní

zastupovanie klientov pred Súdnym dvorom Európskej únie

právny audit (legal due dilligence)

fúzie a akvizície

príprava a pripomienkovanie návrhov všeobecne záväzných nariadení obce

vymáhanie pohľadávok

komplexné právne poradenstvo pri čerpaní prostriedkov z fondov Európskej únie

vyhľadávanie výziev v rámci operačných programov, príprava žiadostí, zastupovanie pred riadiacim orgánom, vrátane vykonávania činností vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborne spôsobilých osôb

správa majetku klientov

zastupovanie klientov pred Európskym súdom pre ľudské práva

Naše skúsenosti

Person

JUDr. Ľubomír Lipovský

Advokát

Ľubomír Lipovský ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2001, kde následne v roku 2002 získal titul doktor práv. Na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pôsobil na katedre právnej informatiky a počítačového práva ako asistent a počas tohto obdobia sa venoval aj publikačnej činnosti. Ako hosťujúci učiteľ prednášal na Mont Clair State University, New Jersey v Spojených štátoch amerických. V rokoch 2003 až 2007 vykonával koncipientskú prax v advokátskej kancelárii JUDr. Ernesta Valka, PhD.,Valko &Partners v Bratislave. Pôsobil ako právnik vo švajčiarskej investičnej spoločnosti Horizon21 a od roku 2008 spolupracoval s advokátskou kanceláriou G. Lehnert, k.s. Od 1. 1. 2008 je členom Slovenskej advokátskej komory. V súčasnosti sa pripravuje na zápis do komory Solicitorov vo Veľkej Británii. Ovláda anglický jazyk. V rámci svojej advokátskej praxe získal skúsenosti pri komplexnom poskytovaní právnych služieb významným domácim a zahraničným obchodným spoločnostiam podnikajúcim v energetickom, drevospracujúoom, potravinárskom, chemickom, farmaceutickom a stavebnom priemysle, pri realizácii právnych auditov obchodných spoločností a družstiev pre významné podnikateľské skupiny na Slovensku, developerských projektov pre nadnárodné spoločnosti, pri posudzovaní obchodných a finančných transakcií a pri poskytovaní právneho poradenstva pre orgány územnej samosprávy.

Skúsenosti:

 • komplexné právne poradenstvo pri výstavbe hotela pre nadnárodnú sieť hotelov

 • právny audit pri vstupe strategického investora do poľnohospodárskych družstiev

 • zastupovanie jednej z najväčších bratislavských nemocníc pri urovnaní obchodných vzťahov vzniknutých v súvislosti s dodávkou zdravotníckej technológie

 • komplexný právny sen/is pri realizácii vládneho projektu oddlženia zdravotníctva

 • zastupovanie súkromného divadla pri riešení pracovnoprávnych sporov

 • zastupovanie jednej z najväčších spoločností podnikajúcich v oblasti zbrojárskeho priemyslu v spore o ochranu pred nekalosúťažným konaním

 • zastupovanie popredných slovenských politikov v sporoch o ochranu osobnosti

 • právne poradenstvo pre jedného z najväčších výrobcov televíznych obrazoviek v reštrukturalizačnom konaní

 • poskytovanie právnych služieb zahraničnému záujemcovi o realizáciu výstavby komplexnej protipovodňovej ochrany mesta Bratislava

 • komplexné poskytovanie právneho poradenstva správcovi konkurznej podstaty v konkurzoch vedených na majetok obchodných spoločností

 • zastupovanie jednej z popredných drevárskych spoločností pri zabezpečení bankového financovania jeho podnikateľského zámeru

 • zastupovanie zahraničných klientov pri výkupe pozemkov zastupovanie významných zahraničných klientov pri uplatňovaní ich reštitučných nárokov

 • zastupovanie klienta v konkurznom konaní na majetok spoločnosti podnikajúcej v oblasti t'ažby rašeliny

 • zastupovanie klientov v konkurznom konaní vedenom na majetok spoločnosti prevádzkujúcej významné lyžiarske stredisko

 • príprava petície Európskemu parlamentu v súvislosti s výstavbou skládky odpadov

 • príprava a posudzovanie zmluvnej dokumentácie v súvislosti s investičnou činnosťou na zahraničnom trhu

 • právne poradenstvo pri kúpe technológie na spracovanie repky olejnej od najväčšieho dodávateľa technológií v oblasti biopalív

 • poskytovanie právnych služieb obchodnej spoločnosti, ktorej jediným spoločníkom je obec a ktorá podniká o.i. aj v oblasti prevádzkovania verejného vodovodu

 • poskytovanie komplexných právnych služieb nadnárodnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti predaja obuvi

Person

Ing. Mgr. Juraj Vlček

Advokát

Juraj Vlček získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou mu bol v roku 2007 udelený akademický titul magister práv. Od roku 2007 do 2010 vykonával v advokátskej kancelárii G. Lehnert, k.s. so sídlom v Bratislave prax advokátskeho koncipienta, v rámci ktorej sa o.i. aj ako člen vybraného tímu podieľal na komplexnom poskytovaní právnej pomoci obci pri jej sporoch s investorom pri výstavbe skládky odpadov na jej území. Počnúc dňom 1. 1. 2011 je ako advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou. Zároveň dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hospodárska politika na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorou mu bol v roku 2011 udelený akademický titul inžinier. Ovláda anglický jazyk. Juraj Vlček bol v komunálnych voľbách konaných v roku 2010 zvolený do verejnej funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva obce Lozorno a následne bol Obecným zastupiteľstvom obce Lozorno ustanovený do funkcie predsedu ñnančno-ekonomickej komisie, a teda sa v súčasnosti aktívne podieľa aj na výkone samosprávy tejto obce. Pri výkone doterajšej praxe participoval o.i. aj na realizácii právnych auditov obchodných spoločností a družstiev pre významné podnikateľské skupiny na Slovensku, na realizácii developerských projektov pre národné a nadnárodné spoločnosti, na posudzovaní záväzkových vzťahov týkajúcich sa prevodov a nájmov (resp. podnájmov) nehnuteľností, vrátane obchodných a administratívnych priestorov, na poskytovaní právneho poradenstva pre štátne orgány, orgány územnej samosprávy (mestské časti a obce), právnické osoby s úsťou štátu, strategické podniky, na zastupovaní klientov v konaniach pred súdmi a správnymi orgánmi, ako aj na poskytovaní právneho poradenstva v oblasti obchodného záväzkového práva, práva obchodných spoločností, konkurzného práva, občianskeho práva, vlastníckeho práva, dedičského práva, práva duševného viastníctva, európskeho práva, správneho práva, stavebného práva, pracovného práva, trestného práva, ústavného práva, ďalej v oblasti verejnej súťaže, reštitúcii, eurofondov a energetiky.

Skúsenosti:

 • poskytovanie komplexných právnych služieb obci pri jej sporoch s investorom pri výstavbe skládky komunálnych odpadov na jej uzemi

 • poskytovanie komplexného právneho servisu klientovi v procese realizácie projektu výstavby cca 350 rodinných domov v lokalite blízko Bratislavy

 • zastupovanie klientov pri výkupe a zámene pozemkov za účelom prípravy lokality určenej na výstavbu rodinných domov

 • poskytovanie právneho servisu pre jednu z najväčších spoločností podnikajúcich v oblasti výroby liehovín

 • poskytovanie právneho servisu pre jednu z najväčších spoločností podnikajúcich v oblasti výroby minerálnych vôd

 • poskytovanie právneho servisu pre jednu z najväčších spoločností podnikajúcich v oblasti kúpeľníctva

 • komplexné právne poradenstvo pre spoločnosť podnikajúcu v oblasti výroby biopalív

 • poskytovanie právnych služieb obchodnej spoločnosti, ktorej jediným spoločníkom je obec a ktorá podniká o.i. aj v oblasti prevádzkovania verejného vodovodu

 • poskytovanie právnych služieb v oblasti ochrany spotrebiteľa nadnárodnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti predaja obuvi

Naše referencie

Individuálny prístup a spokojnosť našich klientov je pre nás prioritou

Humanic

Právne zastupovanie

Fischer

Právne zastupovanie

Allianz Slovenská Poisťovňa

Právne zastupovanie

Job Hunter

Právne zastupovanie

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Právne zastupovanie

Elektro Haramia

Právne zastupovanie

Ubytovanie

Právne zastupovanie

Obec Zohor

Právne zastupovanie

Mesto Leopoldov

Právne zastupovanie

Obec Čataj

Právne zastupovanie

Obec Dohňany

Právne zastupovanie

Obec Hrubý Šúr

Právne zastupovanie

Obec Červeník

Právne zastupovanie

Obec Senohrad

Právne zastupovanie

Obec Žitavany

Právne zastupovanie

Obec Kostolná pri Dunaji

Právne zastupovanie

Obec Blatné

Právne zastupovanie

Obec Bojničky

Právne zastupovanie